ظرفیت ارائه کلاس آنلاین فعلا تکمیل است. تلاش داریم تا اواخر آبان 99 ظرفیت عظیمی در این رابطه برقرار کنیم.

سرویس های ماهانه

ماهانه - 5

50000 تومان

 • همزمان 5 نفر ظرفیت
 • مدت اعتبار 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
 • قابلیت دسترسی به ویدیوهای ضبط شده : ندارد

ماهانه - 10

80000 تومان

 • همزمان 10 نفر ظرفیت
 • مدت اعتبار 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
 • قابلیت دسترسی به ویدیوهای ضبط شده : ندارد

ماهانه - 20

180000 تومان

 • همزمان 20 نفر ظرفیت
 • مدت اعتبار 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
 • قابلیت دسترسی به ویدیوهای ضبط شده : ندارد

ماهانه - 50

290000 تومان

 • همزمان 50 نفر ظرفیت
 • مدت اعتبار 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
 • قابلیت دسترسی به ویدیوهای ضبط شده : دارد

ماهانه - 100

720000 تومان

 • همزمان 100 نفر ظرفیت
 • مدت اعتبار 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
 • قابلیت دسترسی به ویدیوهای ضبط شده : دارد

ماهانه - 200

1300000 تومان

 • همزمان 200 نفر ظرفیت
 • مدت اعتبار 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
 • قابلیت دسترسی به ویدیوهای ضبط شده : دارد