نحوه گروه بندی کاربران:

یکی از دوره ها را انتخاب و از قسمت چپ صفحه، گزینه "شرکت کنندگان " را انتخاب می کنیم.

ادامه مطلب: آموزش گام به گام گروه بندی کاربران در moodle

نحوه محدود کردن دسترسی در دوره:

یکی از دوره ها را انتخاب و گزینه "شروع ویرایش " را انتخاب می کنیم.

ادامه مطلب: آموزش گام به گام نحوه محدود کردن دسترسی در دوره در moodle

روش های ثبت نام و تنظیمات آن:

با استفاده از چرخ دنده گوشه سمت چپ صفحه وارد روش های ثبت نام خواهیم شد.

ادامه مطلب: آموزش گام به گام روش های ثبت نام دوره در moodle

اضافه کردن کاربر:

برای اضافه کردن کاربران ابتدا باید گزینه "شرکت کنندگان" را انتخاب کرد.

ادامه مطلب: آموزش گام به گام اضافه کردن کاربربه دوره در moodle

با استفاده از گزینه "اضافه کردن یک فعالیت" بازخورد را انتخاب می کنیم.

مراحل ساخت بازخورد به صورت تصویری نمایش داده شده است:

ادامه مطلب: ایجاد گام به گام بازخورد در moodle

اضافه کردن پوشه:

با استفاده از گزینه "اضافه کردن یک فعالیت" پوشه را انتخاب می کنیم.

مراحل ساخت پوشه به صورت تصویری نمایش داده شده است:

ادامه مطلب: ایجاد گام به گام پوشه در moodle

اضافه کردن یک برچسب:

منبع برچسب برای ایجاد توضیحات متنی مرتبط با موضوع دوره آموزشی می باشد.

در این مرحله ابتدا گزینه "اضافه کردن یک منبع" و  سپس گزینه "برچسب" را انتخاب  می کنیم.

ادامه مطلب: ایجاد گام به گام برچسب در moodle