درس‌های موجود

استادعبدالملکی ♦ ویژه 3 استان♦موضوع:اقتصاد مقاومتی ♦در حال برگزاری 

تاریخ برگزاری دوره: بهار 1398


استادعبدالملکی ♦ ویژه 5 استان♦موضوع:اقتصاد مقاومتی ♦در حال برگزاری 

تاریخ برگزاری دوره: پاییز و زمستان 1397 (تا پایان اسفندماه تمدید شد)

استادعبدالملکی ♦ ویژه زاهدان♦موضوع:اقتصاد مقاومتی ♦پایان دوره

11 اسفند 1396

استادعبدالملکی ♦ ویژه قزوین ♦موضوع:اقتصاد مقاومتی ♦پایان دوره

استادعبدالملکی ♦ ویژه همدان ♦موضوع:اقتصاد مقاومتی ♦پایان دوره

18 اسفند 1396


استادعبدالملکی ♦ ویژه خراسان جنوبی♦موضوع:اقتصاد مقاومتی ♦پایان دوره

دوره تربیت مدرس درجه سه اقتصاد مقاومتی - به مناسبت دهه فجر 

  دکتر عبدالملکی

   یک جلسه

    پانزدهم بهمن ماه 1395

دوره تربیت مدرس درجه سه اقتصاد مقاومتی- بسیج دانشجویی

  دکتر عبدالملکی 

   یک جلسه

    بهمن ماه 1396 - قم

استادعبدالملکی ♦ ویژه تصمیم سازان ایران ♦موضوع:اقتصاد مقاومتی ♦پایان دوره

 25 آبان 1396 - تهران

استادعبدالملکی ♦ ویژه یزد ♦موضوع:اقتصاد مقاومتی ♦پایان دوره

24 شهریور 96