آموزش نحوه کار با این سایت

اطلاعات تماس
{rsform 5}

سیر مطالعاتی شهیدمطهری «رحیق مختوم»_سطح 2

مجموعه: دورۀ سیر مطالعاتی مجازی
خلاصه درس: 

دورۀ سیر مطالعاتی مجازی شهید مطهری-سطح 2

  دکتر خیاط زنجانی

   پنج جلسه

    غیرحضوری - آفلاین


تاریخ شروع:  پنج شنبه, 26 مرداد 1396
تعداد مراحل: 5
menu