آموزش نحوه کار با این سایت

اطلاعات تماس
{rsform 5}

سیر مطالعاتی شهیدمطهری «رحیق مختوم»_سطح 3

مجموعه: دورۀ سیر مطالعاتی مجازی
خلاصه درس: 

دورۀ سیر مطالعاتی مجازی شهید مطهری-سطح 3 

  دکتر خیاط زنجانی

  چهار جلسه

   غیرحضوری - آفلاین

تاریخ شروع:  یکشنبه, 05 شهریور 1396
تعداد مراحل: 4
menu